TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
277 hồ sơ

Đang xử lý
4 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.06 (%)